Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Jurczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FH Mawi Nieruchomości Interdom z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. 3 Maja 4. tel. 32 261 84 84, e-mail: interdomdg@op.pl.

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży /kupnie/najmie/wynajmie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b – przez okres obowiązywania umowy; w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f -do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych; w celu rozliczeń podatkowych na podstawie Art.6 ust. 1 lit. c – do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych administratora; w celu wypełniania obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy Art. 6 ust. 1 lit. c do czasu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący, notariusze, doradcy kredytowi.

4. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy.

6. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia zawarcia umowy, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).